Algemene voorwaarden

De klant dient steeds de algemene voorwaarden voor de verkoop op afstand te lezen alvorens een bestelling te plaatsen. Door het loutere feit van de online aankoop erkent de klant in kennis te zijn gesteld van de algemene verkoopsvoorwaarden van Go Floor It. Hij verklaart deze te kennen en te aanvaarden.

1. Identificatie van de verkoper

Woodstoxx NV, onder de website www.go-floor-it.be
Hogeweg 245, 8930 Menen
BTW BE 0887.365.995
+32 56 51 79 60
E-mail: info@go-floor-it.be

2. Algemeenheden

Alleen de huidige verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op de verkoop op afstand (via internet of via telefoon) door Go Floor It aan eindgebruikers en dit op het grondgebied van België. Go Floor It kan te allen tijde wijzigingen aanbrengen aan deze algemene verkoopsvoorwaarden. Op lopende contracten blijven echter steeds de voorwaarden gelden die van toepassing waren op het ogenblik van de totstandkoming van de verkoop. Samen met de bevestiging van de bestelling ontvangt de klant de algemene voorwaarden in een formaat dat hij kan opslaan of afdrukken.

Go Floor It is uitsluitend actief in de Benelux. Wij kunnen je bestelling enkel aanvaarden als het leveringsadres in de Benelux gelegen is. De overeenkomst kan gesloten worden in het Nederlands of het Frans, naargelang de keuze van de klant. Ook de verdere gegevensuitwisseling zal in één van deze talen gebeuren. De klant zal zich niet kunnen beroepen op het feit dat hij de gekozen taal niet voldoende beheerst om de niet-toepasselijkheid van één of meerdere voorwaarden in te roepen.

3. Totstandkoming verkoop op afstand

Om een product online te te bestellen, dient de klant het toe te voegen aan zijn winkelkarretje. Vervolgens kiest hij de leveringswijze, vult hij zijn klantgegevens in en kiest hij de betalingswijze. Om de bestelling af te ronden, dient de klant ten slotte de knop met als bijschrift ‘Betalen’ in te drukken en de betaling uit te voeren.

Om een product telefonisch te bestellen, belt de klant naar het nummer +32 56 51 79 60 en wordt hij door het verkoopproces begeleid door de telefonist.

De catalogus met producten en hun omschrijving die op www.go-floor-it.be terug te vinden is, vormt op zich geen aanbod. Het volstaat niet een bestelling te plaatsen op onze website of via de telefoon om een verkoop tot stand te brengen. Pas bij het ontvangen van de bevestigingsmail is de koop gesloten.

Go Floor It behoudt zich het recht voor om voor de veiligheid en zekerheid van de klant bijkomende informatie te vragen en bij gebrek hieraan de uitvoering van de bestelling te weigeren. Ook bestellingen waaruit blijkt dat de koper de intentie heeft om de producten zelf weder te verkopen of bestellingen door minderjarigen kan Go Floor It weigeren uit te voeren. Hetzelfde geldt wanneer bij de beschrijving van het product of de prijsaanduiding op de website, ondanks de grote zorg die Go Floor It besteedt aan de juistheid van de gegevens, een kennelijke vergissing werd begaan.

In geval van overmacht kan Go Floor It haar verplichtingen opschorten voor de duur van de overmacht of de overeenkomst definitief ontbinden.

4. Eigendomsoverdracht

In afwijking van artikel 1583 van het Burgerlijk Wetboek blijven de verkochte, geleverde of geïnstalleerde goederen onze exclusieve eigendom tot gehele betaling van de factuur. Ondanks dit eigendomsvoorbehoud, gaat het risico wegens verlies of beschadiging over op de klant vanaf de inbezitname van de goederen.

5. Prijzen

Onze prijzen zijn btw inbegrepen. Alle aanbiedingen gelden zolang zij op de website zijn opgenomen. De aangeduide prijzen kunnen steeds wijzigen. Als een bestelling wordt geplaatst, geldt voor deze verkoop op afstand de prijs die van toepassing was op het moment van bestelling.

6. Betaling

De klant kan zijn internet- of telefonische bestelling betalen:

Rechtstreeks (enkel internetverkoop)

Met de volgende betaalkaarten: Visa, Mastercard, Bancontact, Mister Cash, en Maestro. 
Via internetbankieren: Belfius Direct Net, KBC/CBC Online, ING Homepay, en Paypal.

7. Levering

Alle goederen worden geleverd op het door de klant aangegeven adres. Voor de veiligheid en zekerheid van de klant kan een identiteitsbewijs (of een kopie) gevraagd worden bij de levering. De klant tekent voor ontvangst van de levering.

8. Leveringstermijn

De bepaalde leveringstermijn is enkel gegeven als inlichting en zonder waarborg van levering op de gestelde datum. Er wordt bij de overeenkomst aangenomen dat het verval van leveringstermijn volstrekt de koop niet vernietigt ten gunste van de koper en dat geen boete of schadeloosstelling voor verwijl, bij voormeld geval kan opgelegd worden aan Go Floor It. Eventueel verlies, diefstal of andere oorzaken van tenietgaan van aangeleverde goederen zijn steeds ten laste van de klant.

In geval van afwezigheid op de overeengekomen datum of klaarblijkelijk niet gegronde weigering van de levering door de klant, zullen de onkosten veroorzaakt door een supplementaire verplaatsing in meer gefactureerd worden. Hetzelfde geldt als de klant de afspraak minder dan 48 uur op voorhand afzegt.

Voor vloeren die niet in voorraad zijn op het ogenblik van bestelling, geldt, behoudens uitdrukkelijk anders overeengekomen, een leveringstermijn van maximaal 30 dagen. Zodra de vloer opnieuw voorradig is, contacteert Go Floor It de klant om een leveringsdatum af te spreken als de goederen aan huis worden geleverd.

Go Floor It is niet aansprakelijk voor enige gevolgschade wegens laattijdige levering of niet-levering door de aangestelde transporteur. In dergelijke gevallen blijft de aansprakelijkheid beperkt tot de waarde van de artikelen waarvan wordt aangetoond dat ze niet door de klant werden ontvangen.
Als bij betaling via overschrijving twee dagen voor de gekozen leveringsdatum de betaling nog niet ontvangen is, wordt de klant hiervan verwittigd en na betaling gecontacteerd om een nieuwe leveringsdatum af te spreken.

9. Garantievoorwaarden voor consumenten

Wettelijke waarborg voor consumenten
Voor consumenten geldt de wettelijke waarborg van 2 jaar.


a) Deze waarborg dekt enkel een gebrek aan overeenstemming dat reeds bestaat bij de levering van de goederen.

Zo zijn bijgevolg onder meer uitgesloten:

  • alle rechtstreekse of onrechtstreekse schade na de levering veroorzaakt aan het toestel (bv. door oxidatie, schokken, val,...)
  • defecten door brand, waterschade, ongevallen en natuurrampen
  • defecten veroorzaakt door opzet, nalatigheid of door een onoordeelkundige behandeling, slecht onderhoud of abnormaal gebruik of het gebruik van het toestel strijdig met de voorschriften van de fabrikant

b) Het gebrek aan overeenstemming dient binnen de twee maanden na vaststelling worden gemeld.

c) De waarborg is enkel geldig als men een beroep doet op de naverkoopdienst van Go Floor It. Als de klant rechtstreeks een beroep doet op een derde, vervalt de garantie.

10. Herroepingsrecht

De geleverde goederen moeten goedgekeurd of afgekeurd worden bij levering. Indien er schade aan de geleverde goederen achteraf gevonden worden, kan de koper zijn bestelling binnen de 14 dagen herroepen.


a) Ofwel brengt hij de goederen, samen met de factuur, terug naar Go Floor It.


b) Ofwel meldt hij binnen de 14 dagen vanaf de levering schriftelijk de uitoefening van het herroepingsrecht, bij voorkeur door contact op te nemen met de dienst-na-verkoop. Vervolgens wordt een afspraak gemaakt voor de ophaling de goederen. Voor de transportkosten wordt een bedrag van € 95 aangerekend aan de klant.

Na ontvangst van de melding van uitoefening van het herroepingsrecht en na ontvangst van het toestel, stuurt Go Floor It een bevestigingsmail.

De goederen dienen zo veel mogelijk teruggestuurd te worden in de originele verpakking, met alle geleverde toebehoren en in originele staat.

De klant is aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen. Hij dient de goederen dan ook met gepaste zorg te hanteren en te inspecteren.

Binnen de 14 dagen nadat Go Floor It op de hoogte gesteld werd van de beslissing tot herroeping, worden alle betaalde bedragen (desgevallend verminderd met de bovenvermelde transportkosten en waardevermindering) terugbetaald via de betaalmethode die de klant gebruikte voor zijn aankoop. Go Floor kan wachten met terugbetaling tot het de goederen heeft teruggekregen, of de klant heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden.

11. Bewijs

De partijen aanvaarden de elektronische bewijsvoering, de e-mail bevestiging.

12. Contact

Voor vragen in verband met zijn bestelling, kan de koper terecht bij de Go Floor It webshop via +32 56 51 79 60
(van maandag tot vrijdag van 9 u. tot 17 u.) of info@go-floor-it.be.

13. Klachten en geschillen

Voor eventuele klachten kan de klant terecht bij de klantendienst van Go Floor It.
Hogeweg 245, 8930 Menen
Tel: +32 56 51 79 60
E-mail: info@go-floor-it.be

Bij betwisting, zijn alleen de Rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Kortrijk en het Vredegerecht van het Kanton Menen bevoegd. Enkel het Belgisch Recht is van toepassing op onze contracten en bij beslechting van alle geschillen.

14. Aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid die wij kunnen oplopen ingevolge de niet-nakoming van een verplichting in het kader van de door ons afgesloten overeenkomsten vloeit voort uit een inspanningsverbintenis en is bepaald als volgt: Onze aansprakelijkheid is in ieder geval beperkt tot maximum de waarde van de betrokken overeenkomst, exclusief BTW en kosten, waarbij wij ons steeds het recht voorbehouden om ofwel de goederen te vervangen of te herstellen binnen een redelijke termijn, ofwel de waarde ervan te vergoeden.

Algemene voorwaarden